Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului

Bine ati venit        

Acest site este dedicat informarii publicului in timp real, privind parametrii de calitate a aerului, monitorizati in cele peste 100 statii de pe toata suprafata Romaniei care alcatuiesc Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului (RNMCA).

Pentru a dispune de datele existente in cel mai scurt timp, site-ul afiseaza indicii de calitate si valorile masurate, actualizate orar, aflate in curs de validare si certificare.

Pentru o vizualizare optima va recomandam o rezolutie minima de 1260 x 960.

Informatii

LUNI - 04 Iulie 2011, Ora 11:00

COMUNICAT

Legea nr.104/15.06.2011 privind calitatea aerului înconjurător a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 28 iunie 2011 şi are ca scop protejarea sănătăţii umane şi a mediului ca întreg prin reglementarea măsurilor destinate menţinerii calităţii aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului înconjurător stabilite prin prezenta lege şi îmbunătăţirea acesteia în celelalte cazuri.
Prezenta lege crează cadrul legal pentru reglementarea măsurilor destinate menţinerii şi îmbunătăţirii calităţii aerului, după caz, pe baza obiectivelor pentru calitatea aerului stabilite, asigurând alinierea legislaţiei naţionale la standardele europene în domeniu şi îndeplinirea obligaţiilor României ca stat membru al Uniunii Europene.
Prezenta lege asigură transpunerea:
- Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L152 din data de 11.06.2008.
- Directivei 2004/107/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul şi hidrocarburile aromatice policiclice în aerul înconjurător, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L23 din data de 26.01.2005.
Totodată se crează cadrul organizatoric, instituţional şi legal de cooperare între autorităţile şi instituţiile publice, cu competenţe în domeniu, în scopul evaluării şi gestionării calităţii aerului, în mod unitar, pe întreg teritoriul României, precum şi pentru informarea populaţiei şi a organismelor europene şi internaţionale privind calitatea aerului.
Luni - 04 August 2008, Ora 14:00

COMUNICAT

În cadrul activităţilor desfăşurate pentru implementarea Directivei 2004/107/EC, privind arseniu, cadmiu, mercur, nichel şi hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător, transpusă în legislaţia naţională prin Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 448/21.03.2007, pentru aprobarea Normativului privind evaluarea pentru arseniu, cadmiu, mercur, nichel, hidrocarburi aromatice policiclice în aerul înconjurător a fost finalizată evaluarea preliminară a calităţii aerului la nivel naţional pentru aceşti poluanţi.
Evaluarea a fost realizată de un grup de cercetători de la INCDPM - ICIM Bucureşti în cadrul unui studiu solicitat şi finanţat din bugetul MMDD.
Prin acest studiu a fost realizată încadrarea din punctul de vedere al concentraţiilor de As, Cd, Hg, Ni şi HAP a zonelor şi aglomerărilor în unul din cele 3 regimuri de evaluare şi gestionare a calităţii aerului şi au fost propuse amplasamentele în care este necesară măsurarea continuă, în cadrul Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului. În urma achiziţionării şi instalării acestor echipamente se va asigura monitorizarea concentraţiilor de As, Cd, Hg, Ni şi HAP în aerul înconjurător cu respectarea tuturor criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare astfel încât, începând cu anul 2009 să se poată îndeplini obligaţiile de raportare ce revin României ca ţară membră a UE.


Date generale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător responsabilitatea privind monitorizarea calităţii aerului înconjurător în România revine autorităţilor pentru protecţia mediului.

Poluanţii monitorizaţi, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă şi de informare şi criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislaţia naţională privind protecţia atmosferei şi sunt conforme cerinţelor prevăzute de reglementările europene.

În prezent RNMCA efectuează măsurători continue de dioxid de sulf (SO2), oxizi de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (O3), particule în suspensie (PM10 şi PM2.5), benzen (C6H6), plumb (Pb). Calitatea aerului în fiecare staţie este reprezentată prin indici de calitate sugestivi, stabiliţi pe baza valorilor concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici măsuraţi.

În prezent în România sunt amplasate 142 staţii de monitorizare continuă a calităţii aerului, dotate cu echipamente automate pentru măsurarea concentraţiilor principalilor poluanţi atmosferici. RNMCA cuprinde 41 de centre locale, care colectează şi transmit panourilor de informare a publicului datele furnizate de staţii, iar după validarea primară le transmit spre certificare Laboratorului Naţional de Referinţă pentru Calitatea Aerului (LNRCA) din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului.

În acest site sunt afişate datele furnizate de cele 41 de centre locale de colectare a datelor.

Acces Cont

Linkuri


Link-uri utile

Link
Descriere
www.mmediu.ro Link catre Ministerul Mediului si Padurilor
www.anpm.ro Link catre situl Agentiei Nationale de Protectia Mediului
http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/calitate_aer.htm Legislatie Mediu / Calitate aer
http://www.mmediu.ro/legislatie/calitate_aer.htm Acte Normative Mediu / Calitate aer
www.eea.europa.eu European Environment Agency's home page (EEA)
www.eeb.org European Environmental Bureau
http://ec.europa.eu/environment/index_en.htm European Commission Environment
www.ieep.eu IEEP, Institute for European Environmental Policy
http://reports.eea.europa.eu/ Reports and publications about Europe's environment published by the EEA
www.eionet.europa.eu/ European Environment Information and Observation Network (EIONET)
http://europa.eu/pol/env/index_en.htm Information on the activities of the European Union, in particular in the field of Environment
http://ec.europa.eu/dgs/environment/index_en.htm European Commission's Environment Directorate General (DG)
http://dataservice.eea.europa.eu/dataservice/
metadetails.asp?id=949
Air quality data delivered annually under 97/101/EC Council Decision establishing a reciprocal exchange of information and data from networks and individual stations measuring ambient air pollution within the Member States
http://air-climate.eionet.europa.eu/ European topic centre on Air and Climate Change
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/
en/consleg/1996/L/01996L0062-20031120-en.pdf?i=0
Directive on Air Quality (96/62/EC) (PDF)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/
en/oj/2001/l_282/l_28220011026en00690076.pdf?i=0
Commission Decision 2001/752/EC (PDF)
http://air-climate.eionet.europa.eu/announcements/country_
tools/aq/aq-dem/docs/2001_752_EC_Corrigendum.pdf?i=0
Corrigendum for Commission Decision 2001/752/EC (PDF)
http://www.eea.europa.eu/themes/air European Environment Agency / Climate Change / Air
http://www.eea.europa.eu/maps/ozone/welcome Live map of ground-level ozone
http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/ EEA multilingual environmental glossary
http://www2.dmu.dk/LibraryNetwork/ NICE Europe (Network of Information Centres on the Environment in Europe)
http://www.eep.org/index.htm European Environmental Press (EEP)
http://reports.eea.europa.eu/state_of_environment_report
_2005_1/en
The European environment - State and outlook 2005 and fast-forward to the year 2010
http://www.eeac-net.org/ European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC)
http://www.euro.who.int/eehc European Environment and Health Committee (EEHC)
http://www.kluwerlawonline.com/productinfo.php?
pubcode=EELR
European Enviromental Law Review
http://www.apat.gov.it/site/it-IT/ L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)
http://www.arpalombardia.it/qaria/Home.asp L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Lombardia
http://www.airquality.co.uk/archive/index.php UK Air Quality
http://www.arpa.veneto.it/home2/htm/home.asp Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto
http://www.airaq.asso.fr/ AIRAQ Atmo Aquitaine France
http://www.buldair.org/ Le bulletin de l'air presente chaque jour a 17h l'etat de la qualite de l'air dans les principales agglomerations francaises
http://www.madininair.asso.fr/ L'association pour la surveillance de la qualite de l'air e la Martinique
http://www.src.com/datasets/datasets_terrain.html The Atmospheric Studies Group (ASG) provides research and consulting services in the environmental and physical sciences.
http://air.state.nm.us/ Air Quality in New Mexico
http://enviweb.sunderland.ac.uk/index.php Air Quality in UK
Reteaua Nationala de Monitorizare a Calitatii Aerului